Головна сторінкаУрядовий портал
 
УКР | ENG | РУС
 
 
 

Аерокосмічний портал України
Нацдержслужби України
Урядова телефонна лінія

Звіт Національного космічного агентства України про використання коштів державного бюджету за 2010 рік
 


Національне космічне агентство України, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво галуззю, несе відповідальність за стан її розвитку.
Основна мета діяльності НКАУ - реалізація державної політики у космічній галузі, ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу для забезпечення високого рівня космічної діяльності, сприяння соціально-економічного та наукового прогресу держави, зростання добробуту громадян, забезпечення довгострокових інтересів держави в сфері національної безпеки і оборони, створення потужного експортного потенціалу космічної галузі, забезпечення участі у розв'язанні глобальних проблем, розвитку міжнародного співробітництва.
Протягом 2010 року діяльність Національного космічного агентства України була спрямована на реалізацію завдань Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки, затвердженої Законом України від 30.09.08 № 608/IV, здійснення заходів з утилізації твердого ракетного топлива, реалізацію міжнародних космічних проектів, розвиток науково-виробничого і технологічного потенціалів галузі та їхнього ефективного використання в інтересах економіки, науки, оборони й безпеки держави та підвищення ефективності роботи підприємств.
У 2010 році здійснено три пуски ракет космічного призначення українського виробництва у рамках програм «Дніпро», в тому числі:
- Ракето-носій «Дніпро» космічного апарату «Тандем-Х» (DLR Німеччина);
- ракето-носій «Дніпро» космічного апарату «Призма» (Швеція) та комічного апарату «Пикард» (CNES Французьке космічне агенство);
- ракето-носій «Дніпро» космічного апарату «Криосат-2» (ESA Європейське космічне агентство)
Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва НКАУ, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій та установ, які належать до сфери управління НКАУ у 2010 році були: співробітництво з Російською Федерацією, Європейським космічним агентством, Федеративною Республікою Бразилія, США, Швецією, Францією, КНР, Індією та Канадою.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника підприємств галузі за рік збільшилась на 20,4 відсотка.
Фінансування Національного космічного агентства України з державного бюджету у 2010 році здійснювалось за 8-ма бюджетними програмами, обсяги яких наведено у таблиці 1.
                     Таблиця 1
Обсяги фінансування із загального і спеціального фондів державного бюджету у розрізі бюджетних програм
  № п/п
  КПКВ
  Найменування бюджетних програм
  Затверджено Держ. бюджетом на 2010 рік (тис. грн.)
  Фактично використано
  (тис. грн.)
  Відсоток
  виконання річного кошторису ( %)
  1
  6381010
  Керівництво та управління у сфері космічної діяльності
  14 371,3
  14 314,0
  99,5 %
  2
  6381020
  Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі
  602,1
  602,0
  100,0 %
  3
  6381030
  Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України
  3956,8
  3 600,5
  91,0%
  4
  6381040
  Заходи з розвитку космічної діяльності та виробництва космічної техніки
  97 568,4
  60 048,3
  61,5 %
  5
  6381050
  Управління та випробування космічних засобів
  138 512,7
  136 366,2
  98,5 %
  6
  6381120
  Утилізація твердого ракетного палива
  92 349,0
  80 000,0
  86,6 %
  7
  6381130
  Обслуговування кредитів, залучених для реалізації проекту "Циклон-4"
  43 309,6
  43 309,5
  100,0 %
  8
  6381150
  Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання
  1 076,0
  1 076,0
  100,0 %
  РАЗОМ
  86,6%
  391 745,9
  339 316,5

  1. КПКВ 6381010 «Керівництво та управління у сфері космічної діяльності»
  Мета програми - забезпечення керівництва та управління у сфері космічної діяльності з метою збереження і подальшого розвитку космічної галузі в інтересах науки, народного господарства України, розширення міжнародного співробітництва у космічній діяльності, використання новітніх технологій для створення конкурентноспроможної цивільної продукції
  Аналіз використання видатків: На утримання апарату керівництва НКАУ у 2010 році затверджені видатки загального фонду в сумі 11 979,6 тис. грн., фактичне фінансування з державного бюджету здійснено у обсязі 11 979,1 тис. гривень, що становить 100,0%.
  Кошти спеціального фонду, в розмірі 2 334,9 тис. грн. спрямовані на оплату видатків, пов’язаних з забезпечення діяльності установи
  Досягнуті результати:
  1. Розроблено 18 нормативно-правових актів;
  2. Видано 23 ліцензій на розроблення, випробування, виробництво та експлуатацію ракетоносіїв, космічних апаратів та їх складових частин;
  3. Проведено 4 ревізії, щодо цільового та ефективного використання державних коштів;

  2. КПКВ 6381020 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі”

  Мета програми - створення науково-методичної бази щодо визначення параметрів та характеристик довкілля за допомогою космічних засобів, створення бортової системи збору та обробки даних вимірювань наукової апаратури, нового покоління датчиків фізичних величин, серійне виробництво високотехнологічної цивільної продукції на базі впровадження космічних технологій на підприємствах космічної та інших галузей.
  Аналіз використання видатків В 2010 році у Державному бюджеті України на виконання даної програми передбачалося 602,1 тис. грн., фактично профінансовано – 602,0 тис. грн., що становить 100,0% від запланованого.
  Досягнуті результати: У 2010 році кошти спрямовувалися за двома напрямами.
  1. За напрямом „Виконання науково-дослідних робіт з розроблення нових методик тематичної обробки аерокосмічної інформації для впровадження їх в системах моніторингу навколишнього середовища”:

  - Розроблено програмне забезпечення та побудовано експериментальні цифрові карти затоплень;
  - Розроблено алгоритм та метод картографування повеней за супутниковими радіолокаційними даними, проведено його верифікацію;
  - Проведено тестування методу оцінки якості води прибережної зони Чорного моря, створено карти дифузного коефіцієнта ослаблення світла і карти концентрації дрібної суспензії для Чорного моря;
  - Проведено оцінку змін навколишнього природного середовища внаслідок парникового ефекту з використанням як даних наземних оцінок потоків СО2 та СН4, так і даних супутникової інформації;
  - Обґрунтовано метод перерахунку змін вмісту СО2 та СН4 в атмосфері в показники температури з метою подальшого використання в моделях енергомасообміну в геосферах і для числового прогнозування глобальних і регіональних змін клімату.

  2. За напрямом „Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення перспективних космічних приладів”:
  - Розроблено робастний (надійний) алгоритм визначення орієнтації, загальну специфікацію перспективного зразка, версію алгоритмічного і програмного забезпечення зоряного датчика та проведено його тестування;
  - Розроблено схему електричну принципову модуля швидкісної передачі даних вимірювань наукової апаратури в радіоканал, проведено макетування його окремих вузлів та їх лабораторні електричні випробування.

  3. КПКВ 6381030 «Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України»
  Мета програми - надання позашкільної освіти молоді та реалізація державної молодіжної політики, створення умов для інтелектуального збагачення молодого покоління України.
  Аналіз використання видатків. В 2010 році у бюджеті України передбачалися кошти у сумі 3 704,5 тис. грн., фактично профінансовано – 3 414,6 тис. грн., що становить – 92,2 %. Кошти спрямовувалися на: оплату праці працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки, пов’язані з забезпечення діяльності установи
  Кошти спеціального фонду, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в розмірі 185,9 тис. грн. спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки, пов’язані з забезпечення діяльності установи

  Досягнуті результати. В 2010 році організовано і проведено:

  - навчання в аерокосмічних класах очної, заочної форм і вихідного дня – 700 учнів:
  - оздоровчу зміну для обдарованих дітей в МДЦ „Артек” – 300 дітей;
  - XII міжнародну молодіжну науково-практичну конференцію «ЛЮДИНА та КОСМОС», яка проходила 7-9 квітня 2010 року на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. А.М.Макарова, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та ВАТ «Український науково-випробувальний інститут технології машинобудування». На конференції с докладами виступили 335 учасників. Учасниками конференції „Людина і Космос” стали 583 чоловік з України, Росії, Білорусі. Україну представляли учасники з Харкова - 49 чоловік, Києва - 44, Донецька – 11 та Дніпропетровська - 374 чоловік;
  - п`ять наукових читань «ДНІПРОВСЬКА ОРБІТА», які були присвячені 85-річчю з дня народження Ю.А. Сметаніна – члена-кореспондента НАН УССР, доктора технічних наук, професора;
  - конкурс комп’ютерних технологій "МИ -ДІТИ ГАЛАКТИКИ", який в 2010 році проходив під девізом „Всесвіт для нас!” та був присвячений першому виходу людини в відкритий Космос та його вільному польоту в космічному просторі. В конкурсі прийняло участь 49 школярів шкіл міста і області;
  - фінал конкурсу дитячого малюнку «КРОК ДО ЗІРОК» і конкурс малюнку на асфальті «КОСМІЧНА ПОСМІШКА», в яких прийняли участь 6 команд міських шкіл, всі учасники команд були нагороджені дипломами та грамотами;
  - навчання в школі комп’ютерних технологій, де 59 школярів отримали підготовку за спеціальностями „оператор комп’ютерного набору”;
  - міжнародні змагання з ракетомоделізму на Кубок ім. М.К. Янгеля – етапу Кубку Світу FAI;

  4. КПКВ 6381040 Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма
  Мета Програми - забезпечення розвитку та ефективного використання космічного потенціалу України для вирішення нагальних питань сталого розвитку, безпеки, впровадження високих технологій та підвищення рівня науки і освіти.
  Аналіз використання видатків. В 2010 році на виконання даної програми передбачалося фінансування заходів з розвитку космічної діяльності з державного бюджету за загальним фондом в сумі 37 231,3 тис. грн., фактично НКАУ не отримало коштів, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість на кінець року в сумі 34 579,6 тис. грн.
  За спеціальним фондом були затверджені видатки на поточний рік в сумі 60 337,1 тис. грн., фактично профінансовано 60 048,3 тис. грн.
  За звітний період укладено 34 державних контракти на суму 86 365,4 тис. грн., та погашено кредиторську заборгованість в сумі 8 262,5 тис. гривень, що виникла в попередні роки.

  Кошти були спрямовані на виконання основних завдань та напрямів Програми згідно з таблицею:

                      тис. грн.


  Досягнуті результати:
  У 2010 році було здійснено:
   1. За напрямом „Проведення наукових космічних досліджень” продовжено розроблення, виготовлення та випробування наземних та бортових елементів системи моніторингу "космічної погоди"

   2. За напрямом «Здійснення дистанційного зондування Землі»,
   – Проведено електрорадіотехнічні, термовакуумні, міжвідомчі випробування технічних та програмних засобів та приймально-здавальні випробування космічного апарату "Січ-2". Проведені комплексні тренування технічного персоналу. Здійснено ряд заходів щодо підготовки до транспортування та відправлення на пускову базу КА "Січ-2";
   – Проведено роботи з завершення підготовки до запуску космічного апарату "Січ-2" (підготовка наземної інфраструктури пускової бази "Ясний", РФ, для запуску на орбіту КА „Січ-2”, попередня підготовка району падіння тощо);
   – Укладено договори страхування щодо страхування ризиків транспортування та передстартової підготовки космічного апарата (КА) „Січ-2” на космодромі запуску а також щодо страхування ризиків під час запуску та експлуатації КА „Січ-2”.

   3. За напрямом «Розвиток супутникових систем телекомунікацій та навігації».
    - Забезпечено функціонування та дослідна експлуатація контрольно-коригуючих станцій (ККС), розміщених в містах Мукачеве, Вінниця, Луганськ, Севастополь, Яворів, Кіровоград, Харків, Дунаївці, Євпаторія, Феодосія та Чернігів у складі фрагменту системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України;
   - проведено роботи по забезпеченню експлуатації каналів зв’язку між ККС (Мукачеве, Вінниця, Луганськ, Севастополь, Яворів, Кіровоград, Дунаївці, Феодосія та Чернігів) та стендом центру контролю навігаційного поля;
   - проведено розробку технологічних модулів для проведення аналізу кінематичних вимірів місця визначення (режим DGPS) одночастотного навігаційного GPS+ГЛОНАСС приймача.
    4. За напрямом «Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та охорони» виконувалися дослідно-конструкторські роботи (ДКР) в інтересах міністерств та відомств національної безпеки та оборони.

    5. За напрямом «Створення космічних комплексів», який є одним з пріоритетних напрямів ЗКПУ на 2008-2012роки та спрямований на розширення присутності України на світовому ринку, розвитку міжнародної співпраці та кооперації.
    - Проведені наземні експериментальні відпрацювання дослідних зразків складових частин ракети космічного призначення "Циклон-4", виготовлено та проведено комплексні стикувальні випробування дослідних зразків системи бортового теленагляду, виконано роботи зі створення СУ РКП "Циклон-4" з застосуванням БІНС;
    - У 2010 році продовжувались роботи зі створення вітчизняної безплатформної інерціальної навігаційної системи (БІНС) для перспективних систем керування ракетами-носіями (у тому числі РН «Циклон-4»);
    - Опрацьовано зразок для комплектації навігаційної системи перших експериментальних натурних випробувань. Проведено доробку міжконтинентальної балістичної ракети РС-20 щодо встановлення на неї БІНС, підготовлені організуючі та дозвільні документи до запуску. Проведені успішний пуск ракети-носія та перші льотні випробування вітчизняного блоку перспективної авіоники (БПА). Проведено аналіз телеметричної інформації та випущено технічний звіт за результатами пуску.
    - Здійснені роботи з підготовки до запуску на РН «Дніпро» корисного навантаження КА «Січ-2» та «БПА-2». Проведені роботи з підготовки та підтримки технологічного обладнання та інженерно-технічних систем пускової бази “Ясний” для забезпечення запуску на орбіту корисного навантаження на ракеті-носії «Дніпро» та проведення інших експериментальних натурних випробувань блоку перспективної авіоники (БПА).
    - продовжено роботи щодо створення системи технічного регулювання (проекти: "Сертифікат", "Стандарт", "Якість").

    6. За напрямом «Розроблення перспективної космічної техніки та технологій» продовжувались роботи зі створення малогабаритної астровимірювальної системи

    7. За напрямом «Забезпечення розвитку наземної інфраструктури».
    - Виготовлено та проведено автономні випробування програмного забезпечення (ПЗ) двох дослідних зразків апаратури супутникової навігації (двосистемної супутникової навігаційної системи для БІНС).
    - Завершено виготовлення апаратури універсального приймального тракту (УПТ) S - діапазону.
    - Виготовлено апаратуру та розроблено експлуатаційну документацію (ЕД) уніфікованої системи управління антенним пристроєм (СУ АП) для модернізації наземних станцій (НС) сумісної командно-телеметричної радіолінії (СКТРЛ-М, НС СКТРЛ-М1).
    - Проведено сеанси зв’язку НС СКТРЛ та макетного зразку комплекту апаратури розширеного сектору захвату (РСЗ) з існуючими космічними апаратами.
     5. КПКВ 6381050 «Управління та випробування космічних засобів».
     Мета Програми – управління та випробування космічними апаратами наукового та подвійного призначення. Виконання зазначеної програми спрямоване на забезпечення виконання окремих завдань з реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної програми, здійснення контролю космічного простору, дослідження та оперативне по­передження виникнення джерел небезпеки, які загрожують національній безпеці.
     Аналіз використання видатків. В 2010 році у Державному бюджеті України на виконання даної програми передбачалося фінансування з державного бюджету за загальним фондом в сумі 116 193,4 тис. грн., фактично профінансовано та використано – 115 782,3 тис. грн., що становить – 99,6 %. Зазначені видатки були спрямовані на оплату праці працівникам установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки, пов’язані з забезпечення діяльності установи.
     Кошти спеціального фонду, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в розмірі 20 583,9 тис. грн. спрямовані на оплату праці працівникам установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки, пов’язані з забезпечення діяльності установи.
     Досягнуті результати:
     Для управління кос­мічними апаратами використовується наземний комплекс управління (НКУ), який складається з Центру управлін­ня польотами (ЦУП) у м. Євпаторія та командно-вимірювального ком­плексу (КВК) у м. Євпаторія та м. Дунаївці.
     На протязі 2010 року:
     - проведено 720 сеансів зв’язку з космічними апаратами;
     - здійснено 846 сеансів з прийому службової інформації;
     - здійснено 2325 сеансів з прийому спеціальної інформації;
     - здійснено 1785 сеансів з прийому наукової інформації;
     - укладено 292 договори контролю за якістю наукових досліджень, розробленням, виготовленням, поставкою та монтажем ракетно-космічної техніки;
     - фактів викидів радіоактивних речовин не виявлено.
     Засоби Національного центру приймали участь у проведенні науково-технічних експериментів:
     - дослідження акустично-електромагнітних перетворень в атмосфері та
     іоносфері;
     - проведення досліджень з тематичної обробки інформації ДЗЗ;
     - проведення сейсмологічних спостережень по Україні та Земній кулі;
     - спостереження геостаціонарних штучних супутників Землі за
     допомогою матриці ПЗС АЗТ-8.
     В інтересах інформаційно-аналітичної системи НКАУ та Міністерства надзвичайних ситуацій відпрацьовувались задачі моніторингу навколишнього середовища, а саме:
     стану снігового покриву;
     оцінки стану паводкової ситуації на території України;
     Азово-чорноморського басейну;
     теплових аномалій та інше.
     Моніторинг проводився з метою виявлення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпекою виникнення лісових і степових пожарів та аналізу стану снігового покрову і його можливий вплив на розвиток паводкової ситуації в регіонах України, а також оцінка розвитку стану паводкової ситуації у весняний період.
     На супроводі системи контролю та аналізу космічної обстановки НЦУВКЗ в звітному періоді знаходився 221 космічний об’єкт.
     Засобами СКАКО у 2010 році було виконано ряд специфічних задач з балістичного забезпечення, в тому числі:
     - прогноз закінчення існування космічного апарату Shenzhou-7 (SZ-7);
     - спостереження за запуском ракетоносія «Дніпро-1» космічних апаратів «PICARD и PRISMA» та їх супровід;
     - спостереження за запуском ракетоносія «Дніпро-1» космічного апарату «TanDEM-X» та його супровід;
     - астрометричні спостереження космічного апарату «Astra 1G»;
     - фотометричні спостереження космічного апарату «EgyptSat-1».

     Засобами ГЦСК НЦУВКЗ у 2010 році зареєстровано та оброблено:
     478 радіотехнічних сигналів;
     37882 сейсмічних сигналів;
     1943 акустичних сигналів;
     262 магнітних сигналів.
     Під час комплексного аналізу вищевказаних сигналів зареєстровано 3406 джерел сейсмічних сигналів з різною інтенсивністю, з яких 154 джерел інтенсивністю 6 та більше балів. Визначено 1085 сейсмічних явищ, переважно штучного походження на території України та 49 сейсмічних явищ з територій держав, суміжних з Україною. За результатами дій згідно Програми «Регіон», визначено 87 джерел природного походження з ближньої зони, інтенсивність від яких на території України складала менше 3 балів за шкалою MSK-64.

     6. КПКВ 6381120 «Утилізація твердого ракетного палива» (програма не для друку).
     Мета Програми – створення виробничої бази та виконання робіт з утилізації твердого ракетного палива.
     Аналіз використання видатків. На виконання даної програми у 2010 році передбачалися видатки у за рахунок спеціального фонду обсязі 92 349,0 тис. грн., фактично профінансовано 80 000,0 тис. грн., що становить 86,6 %
     Досягнуті результати:
     • готовність будівництва об’єктів утилізації палива - 55 %;
     • утилізовано в дослідному режимі 99,8 тонн твердого ракетного палива з двигунів, які мали критичні відхилення від вимог конструкторської документації;
     • завершена сертифікація емульсійних вибухових речовин з продуктами утилізації твердого ракетного палива. Отримано дозвіл на їх постійне виробництво і застосування;
     • забезпечено безпечне зберігання палива;
     • придбано обладнання.

     7. КПКВ 6381130 «Забезпечення обслуговування кредитних ресурсів, залучених для реалізації проекту „Циклон-4”
     Метою бюджетної програми є забезпечення обслуговування кредитних ресурсів, залучених для реалізації проекту "Циклон-4”.
     В 2010 році розрахунки по обслуговуванню кредиту в частині коштів, передбачених в державному бюджеті, проведені своєчасно і в повному обсязі.

     8. КПКВ 6381150 «Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання»
     Мета Програми - утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання.
     Аналіз використання коштів. В 2010 році передбачалися видатки у обсязі 1076,0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду, фактичні видатки складають 1076,0,0 тис. грн., що становить 100 %.
     Досягнуті результати:
     В 2010 році з 2 військових частин Міністерства оборони до НКАУ було передано 3,2 тонн боєприпасів, які були утилізовані на державному підприємстві “Науково-виробниче об’єднання Павлоградский хімічний завод”. Обсяг отриманих продуктів від утилізації боєприпасів складає 1,7 тонн.     Директор департаменту
     економіки та фінансів В.П. Міняйло

     Завантажити звіт
     zvit2010.doc
      
     10/12/2018: Підприємства космічної галузі взяли участь у міжнародних виставках

     10/12/2018: Проходить візит польської делегації в Україну

     10/09/2018: В ДКА відбувся міжнародний семінар з питань супутникової навігації

     10/03/2018: Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Королівством Нідерланди у космічній сфері

     10/03/2018: Пішов з життя доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений машинобудівник України, директор, голова правління «АТ науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» Олександр Петрович Верещак